EDASIMÜÜJA TEAVE ISIKUANDMETE KAITSE JA VEEBISAIDIL KÜPSISTE KASUTAMISE KOHTA

Getz Eesti AS, rg-kood 10271023 (edaspidi: meie) suhtub selle veebisaidi (edaspidi: veebisait) kasutajate (edaspidi: teie) isikuandmete kaitsmisesse väga tõsiselt. Kohustume järgima andmekaitset käsitlevaid õigusakte, mis reguleerivad teie isikuandmete töötlemist ja annavad teile seoses nende andmetega mitmesugused õigused.

Mida see teave hõlmab?

Neis privaatsuspõhimõtetes (edaspidi: privaatsuspõhimõtted) on kirjeldatud, kuidas me kasutame isikuandmeid, mille on meile esitanud veebisaidi külastajad, sealhulgas neid isikuandmeid, mida saame teenuseid osutades. Getz Eesti AS on ettevõte, mis haldab veebisaiti. Ettevõtte büroo aadress on Värvi 5, Kristiine linnosa, 10621 Tallinn.

Oleme avaldanud need privaatsuspõhimõtted, kuna teil on õigus teada, milliseid andmeid me teie kohta saame, kuidas neid kaitstakse ja kasutatakse ning millistel tingimustel neid avaldatakse. Privaatsuspõhimõtetes on kirjeldatud ka teie isikuandmete kaitsega seotud õigusi, sealhulgas õigust esitada vastuväide osale meiepoolsetele töötlemisviisidele. Täpsem teave teie õiguste ja nende kasutamise kohta on esitatud allpool, 11. jaotises.

Me jätame endale õiguse neid privaatsuspõhimõtteid igal ajal muuta. Kui me muudame neid privaatsuspõhimõtteid oluliselt, siis teatame sellest kas e-posti teel või oma veebisaidil.

 1. Milliseid andmeid me kogume?
 2. Kuidas me teie isikuandmeid kasutame?
 3. Teie isikuandmete jagamine ja avaldamine
 4. Andmete riikidevaheline edastamine
 5. Turvalisus
 6. Küpsised
 7. Lingid teistele veebisaitidele
 8. Andmete säilitamine
 9. Teie õigused
 10. Kuidas oma andmeid uuendada?
 11. Kontaktandmed

1. Milliseid andmeid me kogume?

Neis privaatsuspõhimõtetes on selgitatud, kuidas me kasutame teie isikuandmeid, mida me hangime või mida meile edastavad meie veebisaidi kasutajad.

Me kogume ja töötleme teie isikuandmeid, kui te kasutate meie veebisaiti. Need andmed on muu hulgas järgmised:

 • teie nimi;
 • teie sugu;
 • teie vanus või sünnikuupäev;
 • teie ettevõtte nimi, ametinimetus ja elukutse;
 • teie e-posti aadress ja telefoninumber;
 • teie turunduseelistused, sealhulgas mis tahes nõusolekud, mille te olete meile andnud.

Getz Eesti AS kui veebisaidi valdaja võib koguda teavet, mis puudutab veebibrauserit või seadet, mida te kasutate veebisaidi vaatamiseks, sealhulgas logiandmeid, näiteks IP-aadressid, internetiteenuse pakkuja, eelmine ja järgmine leht, operatsioonisüsteem, kuupäeva- ja ajatempel ning klõpsamiste jada. Täpsemat teavet leiate allpool olevast jaotisest „Küpsised“.

Üldistatud andmed

Getz Eesti AS kasutab kasutajate andmeid, et teha anonüümset üldistatud statistikat oma äri- ja turundustegevuse jaoks. See hõlmab võrdlevat hindamist, asjakohase tehnilise varustuse taseme ja meie kasutajatele teenuste osutamiseks vajaliku töötajate arvu kindlaks määramist. Neid anonüümistatud ja üldistatud andmeid ei kasutata mingil moel nii, et oleks võimalik tuvastada konkreetset kasutajat.

2. Kuidas me teie esitatud andmeid kasutame?

Me kasutame teie esitatud andmeid järgmistel eesmärkidel.

• Seoses meie vajadustega, et juhtida oma äritegevust ja kaitsta oma õigustatud huve, kui teie prioriteetne õigus isikuandmete kaitsele ei ole vastuolus meie huvidega, eelkõige järgmisteks tegevusteks:
◦ teie küsimustele vastamiseks;
◦ teie konkurssidel ja uuringutes osalemise võimaldamiseks;
◦ selleks, et võiksime pakkuda paremaid tooteid ja teenuseid – näiteks meie töötajate tööpanuse ning meie toodete ja teenuste kvaliteedi hindamiseks ning meie veebisaidi ning sellel pakutavate võimaluste ja teenuste paremaks muutmiseks;
◦ meie veebisaidi ja infotehnoloogiliste süsteemide turvalisuse ning meie õiguste kaitse tagamiseks;
◦ andmete kasutamiseks õigusaktidest tulenevateks vajadusteks, reeglitega seotud, õiguslikel ja vajaduse korral ka uurimisega seotud eesmärkidel (see hõlmab isikuandmete avaldamist seoses kohtu- või muude juriidiliste menetlustega).

• Kui te annate meile oma nõusoleku:
◦ saadame teile otseturundusmaterjale oma asjakohaste toodete ja teenuste või siis teiste toodete ja teenuste kohta, mida pakume meie, meie filiaalid ja hoolikalt välja valitud koostööpartnerid. Kui te ei soovi enam turundusmaterjale saada, palume sellest meile teada anda. Nende privaatsuspõhimõtete 4. jaotises on kirjeldatud, kuidas te saate seda teha.
◦ Getz Eesti AS kasutab küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid kooskõlas nende privaatsuspõhimõtete küpsiseid puudutava osa ja teabega, mida teile antakse siis, kui neid tehnoloogiaid kasutatakse.
◦ Muudel juhtudel, kui me palume teie nõusolekut, kasutame isikuandmeid eesmärkidel, mida järgnevalt selgitame.

• Seadusega sätestatud eesmärkidel:
◦ uurimist korraldavate riigi- ja õiguskaitseasutuste päringutele vastamiseks.

3. Teie isikuandmete jagamine ja avaldamine

Getz Eesti AS võib avaldada kasutajaid puudutavat üldistatud teavet selle kohta, kuidas veebisaiti kasutatakse, ning võib kasutada teie isikuandmeid, et kohandada reklaami- ja turundussõnumeid, mida te saate veebisaidil, või teha selleks koostööd kaasatud ettevõtetega (näiteks Facebookiga). Üldistatud andmeid võidakse jagada nende ettevõtetega omavahelise koordineerimise eesmärkidel. Anonüümseid andmeid klõpsamiste jadade ja pikslisiltide põhjal arvutatud lehtede vaatamiste arvu kohta ning üldistatud demograafilisi andmeid võime jagada ka oma reklaamiandjate ja äripartneritega (näiteks Google’iga).

Getz Eesti AS kasutab andmeid teie veebisaidi külastuste kohta ka analüüsimiseks, et hinnata huvi veebisaidi eri osade vastu ja nende kasutamist. Ettevõte jagab selliseid andmeid ka oluliste reklaamiandjate ja teiste kolmandate pooltega. Me esitame kolmandatele pooltele ainult üldistatud analüüsiandmeid, mitte aga konkreetseid kasutajate andmeid.

Isikuandmeid jagatakse kolmandatest pooltest teenusepakkujatega (sealhulgas tehnoloogiakonsultantide ja CRM-teenuste osutajatega), kes saavad meile teenuseid osutades juurdepääsu teie esitatud andmetele ja kes töötlevad neid meie huvides eespool nimetatud eesmärkidel. Kolmandate poolte hulgas on veebimajutuse pakkujad, hooldus-, tehnoloogiliste ja CRM-teenuste osutajad. Kõik need teenusepakkujad peavad lepingu kohaselt osutama meile teenuseid neile privaatsuspõhimõtetele vastaval viisil.

Meie töötajad, esindajad ja alltöövõtjad võivad pääseda teie isikuandmetele juurde ainult ettevõtte huvides. Me jagame teie isikuandmeid nendega, kes aitavad meil hallata või osutada teenuseid (näiteks teadetetahvli haldamine, statistiline analüüs, andmete töötlemine). Välised alltöövõtjad või esindajad kasutavad teie isikuandmeid ainult selleks, et osutada meile konkreetset teenust, mitte aga teistel eesmärkidel.

Kui me soovime tulevikus jagada teie isikuandmeid kolmandate pooltega, kes tegutsevad mitte ainult meie esindajate või teenusepakkujatena, anname teile sellest teada ja võimaldame teil sellest keelduda.

Kui ettevõte müüakse, liidetakse teise ettevõttega ja/või võõrandatakse, siis avaldatakse teie isikuandmeid meie konsultantidele ja võimalike ostjate nõustajatele ning need antakse üle ettevõtte uutele omanikele.

Teie isikuandmeid avaldatakse ainult siis, kui andmete avaldamine on vajalik selleks, et me saaksime täita juriidilisi kohustusi, või kui see on muul viisil vajalik, et kaitsta meie, meiega seotud ettevõtete, mis tahes isiku või ühiskonna õigusi ja turvalisust või meie kasutajate ning kolmandate poolte õigusi.

4. Andmete riikidevaheline edastamine

Me ei edasta teie isikuandmeid riikidesse, mis ei ole teie elukohariik. Kui see põhimõte muutub, siis anname teile sellest teada.

5. Turvalisus

Me oleme võtnud mõistlikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks juhusliku kaotamise ning loata juurdepääsu, kasutamise, muutmise ja avaldamise eest.
Me peame kinni valdkonna üldlevinud standarditest, et kaitsta kasutajate poolt meile esitatavaid isikuandmeid nende saatmise ajal või kohe pärast nende kättesaamist. Siiski ei ole mitte ükski internetis kasutatav andmeedastusmeetod ega elektroonilise säilitamise viis 100% turvaline. Seetõttu ei saa me tagada teie isikuandmete täielikku kaitstust, kuigi me püüame kasutada nende kaitsmiseks saada olevaid vahendeid.

6. Küpsised

Getz Eesti AS kasutab küpsiseid, et muuta veebisait kasulikumaks ja kergemini kasutatavaks. Kui te külastate meie veebisaiti, saadavad meie serverid teie arvutisse küpsiseid. Küpsised ise ei tuvasta teie isikut, vaid lihtsalt võimaldavad ära tunda kasutatava veebibrauseri.

Küpsiseid on kahte liiki: sessiooni- ja püsiküpsised. Sessiooniküpsised kustutatakse teie arvutist, kui te sulgete veebibrauseri või lülitate arvuti välja. Püsiküpsised jäävad teie arvutisse ka pärast veebibrauseri sulgemist või arvuti väljalülitamist. Te võite püsiküpsised kustutada oma veebibrauseri abiteabes kirjeldatud viisil. Kui te olete otsustanud end identifitseerida, kasutame krüpteeritud andmeid sisaldavaid sessiooniküpsiseid, et võiksime teid unikaalselt identifitseerida.

Kasutatakse püsiküpsiseid, mida saame lugeda ja kasutada ainult meie, et tuvastada veebibrausereid, millega on veebisaiti varem kasutatud. Kui kasutajad esitavad meile enda kohta identifitseerimisandmeid, siis määratakse neile kordumatu identifikaator. See kordumatu identifikaator on seotud püsiküpsisega, mille me salvestame kasutaja veebibrauserisse. Getz Eesti AS suhtub püsiküpsistes sisalduvate andmete turvalisusesse ja konfidentsiaalsusesse väga tõsiselt.

Kui te soovite arvutist juba olemasolevaid küpsiseid kustutada, siis vaadake oma veebibrauseri abiteavet, et saada teada, kuidas leida faili või kataloogi, kuhu küpsiseid salvestatakse.

Palun arvestage sellega, et kui te kustutate meie küpsised või keeldute neid edaspidi vastu võtmast, siis ei pruugi teil olla võimalik kasutada veebilehe mõningaid osi või funktsioone.

Küpsiste kohta leiate täpsemat teavet aadressilt https://www.cookiebot.com/en/, kus on kirjeldatud reklaamide kohandamist ja privaatsuse kaitsmist veebis.

Getz Eesti AS kasutab järgmisi küpsiseid:

Hädavajalikud küpsised
Need küpsised on vajalikud selleks, et te saaksite veebisaidil ringi liikuda ja kasutada selle funktsioone.

Toimivusküpsised
Need küpsised koguvad anonüümselt teavet selle kohta, kuidas inimesed meie veebisaiti kasutavad. Me kasutame näiteks Google Analyticsi küpsiseid, et need aitaksid meil teada saada, kuidas kliendid meie veebisaidile satuvad, seda vaatavad või kasutavad, ning teha kindlaks need osad, mida me saame paremaks muuta, näiteks veebisaidil navigeerimine või turunduskampaaniad. Nende küpsistega ei salvestata kunagi isikuandmeid, mille järgi oleks võimalik teid tuvastada.

Funktsionaalsed küpsised
Need küpsised mäletavad teie valikuid, näiteks riiki, kust te meie veebisaiti külastate, keelt ja otsinguparameetreid. Neid võidakse kasutada selleks, et veebilehe kasutamine vastaks paremini teie valikutele ning et see oleks teile sobivam ja meeldivam. Nende küpsistega kogutavaid andmeid võidakse anonüümistada ning need ei võimalda teie jälgimist teistel veebisaitidel.

Suhtlusvõrkude küpsised
Need küpsised võimaldavad teil jagada, mida te olete teinud veebisaidil ja suhtlusvõrkudes, näiteks Facebookis ja Twitteris. Need küpsised ei ole meie kontrolli all. Palun vaadake nende küpsiste toimimise kohta vastava veebisaidi konfidentsiaalsuspõhimõtteid.

Logifailid
Nii nagu enamik veebisaite, kogume ka meie automaatselt teatud andmeid ja hoiame neid logifailides. Nende andmete põhjal ei ole võimalik kasutajaid identifitseerida. Logifailid sisaldavad IP-aadresse, kasutatud veebibrauserite tüüpe, internetiteenuse pakkujat, eelmist ja järgmist lehte, operatsioonisüsteemi, kuupäeva- ja ajatemplit ning klõpsamiste jada. Getz Eesti AS kasutab seda teavet, et analüüsida trende ja hallata veebisaiti, et näha, kuidas kasutajad veebisaidil liiguvad, ning koguda demograafilisi andmeid meie kasutajate kohta üldiselt. Automaatselt kogutavaid andmeid ei seostata teie isikuandmetega.

7. Lingid teistele veebisaitidele

Veebisaidil on linke teistele veebisaitidele, mis ei ole meie kontrolli all. Me ei vastuta nende veebisaitide konfidentsiaalsuspõhimõtete ega muude tavade eest, kuhu te liigute sellel veebisaidil olevate linkide kaudu. Soovitame vaadata üle nende veebisaitide konfidentsiaalsuspõhimõtted, et näha, kuidas need koguvad, kasutavad ja jagavad teie isikuandmeid.

8. Andmete säilitamine

Kui me töötleme isikuandmeid turunduseesmärkidel või teie nõusolekul, siis töötleme neid nii kaua, kuni te palute meil selle lõpetada, ning veel lühikest aega pärast seda (et me saaksime teie nõudmised täita). Me registreerime ka fakti, et te olete palunud meil mitte saata otseturundusmaterjale või mitte töödelda teie isikuandmeid piiramata aja jooksul, et võiksime edaspidi teie nõudmisi täita.
Kui me töötleme isikuandmeid seoses lepingu, teenuse osutamise või konkurssidel osalemisega või muul viisil, mis on vajalik teie kui kliendi teenindamiseks, säilitame neid andmeid viis (5) aastat (kui kohalike õigusaktidega ei ole määratud teisiti) alates teie viimasest suhtlusest meiega.

9. Teie õigused

Teil on õigus nõuda meilt oma isikuandmete koopiat. Teil on õigus nõuda ka seda, et me parandaksime või kustutaksime teie isikuandmeid, piiraksime nende töötlemist (lõpetaksime nende mis tahes viisil kasutamise) või annaksime isikuandmed, mille te olete meile esitanud lepingu või nõusoleku alusel, struktureeritud, laialdaselt kasutatavas masinloetavas vormingus teile üle, samuti paluda meilt nende jagamist (edastamist) teisele vastutavale töötlejale.

Mõnel juhul on teil õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele (eriti juhul, kui meil ei ole vaja neid töödelda lepingust või õigusaktist tulenevate kohustuste täitmiseks või kui me kasutame neid otseturunduse jaoks).

Need õigused võivad olla piiratud näiteks siis, kui teie taotluse rahuldamisel avaldataks teise isiku andmeid või rikutaks teiste isikute õigust privaatsusele või kui te palute meil kustutada andmed, mida me peame säilitama õigusaktide nõuete alusel või mille säilitamiseks on meil mõjuvad õiguspärased põhjused.

Kui te soovite mõnd neist õigustest kasutada, võite võtta meiega ühendust 11. jaotises esitatud kontaktandmeid kasutades. Kui mõni teie probleemidest jääb lahenduseta, on teil õigus esitada kaebus andmekaitsega tegelevale asutusele kohas, kus elate, töötate või kus arvate, et rikkumine aset leidis.
Veebisaidi külastamiseks ei pea te meie esitama mingeid isikuandmeid. Kui te kasutate meie teenuseid, siis me palume teil andmeid esitada. Kui palume teil andmeid esitada, siis teavitame teid üheselt, kas andmed, mida palume, tuleb esitada selleks, et saaksime osutada teile soovitud teenuseid, või te võite lähtuda andmete esitamisel oma äranägemisest. Kui te otsustate meile andmeid mitte esitada, ei pruugi teil olla võimalik osa teenuseid kasutada.

10. Kuidas oma andmeid uuendada?

Oma meie käsutuses olevate andmete muutmiseks või uuendamiseks võtke palun meiega ühendust 11. jaotises esitatud kontaktandmeid kasutades.

11. Kontaktandmed

Getz Eesti AS on teie isikuandmete vastutav töötleja. Kui teil on nende privaatsuspõhimõtete kohta mingeid küsimusi, võtke palun meiega ühendust (e-post: tellimine@getz.ee, telefon: +372 612 0077).